ФОТОНАПОНСКИ СИСТЕМИ

Што е фотонапонски (фотоволтаичен) панел (PV module) ?

Под фотонапонски панел, се подразбира соларен панел (модул)  које е составен со поврзување на фотонапонски келии за производство на електрична енергија. Келиите претставуваат полупроводници  кои го трансформираат соларното зрачење во еднонасочна (DC). соларните панели за мрежно поврзаните системи за домаќинства или комерцијални потреби вообичаено содржат 60 или 72 келии.

Кои се придобивките од користење на фотонапонски систем?

Со фотонапонските системи, сопствениците на домови или комерцијалните објекти можат да генерираат електрична енергија од сончевата светлина и на тој начин да штедат средства и да ја намалат емисијата на штетните гасови  и загадувањето на околината  предизвикано од традиционалните методи за производство на електрична енергија. Фотонапонски генерираната електрична енергија  се користи за да се компензира или замени енергијата што нормално би се користела од дистрибутивниот систем.

Што е "Net-Metering"?

” Net-Metering ” е мерка во областа на алтернативната енергија со која на  сопствениците  на фотонапонски системи првенствено наменети за задоволување на сопствените енергетски потреби им се овозможува можност да предаваат вишок на неискористена електрична енергија назад во дистрибутивната мрежа. Тоа значи дека износот  на произведената соларна електрична енергија (изразена во KWh) која е предадена во дистрибутивната мрежа се одзема од количината на преземена електрична енергија од дистрибутивната мрежа,  што значи дека се доплаќа разликата во преземената електрична енергија (“нето” износот).

Што е мрежно поврзан систем?

Најголемиот број од инсталираните фотонапонски системи во ЕУ (околу 90%) се мрежно поврзани системи, што значи дека тие системи се поврзани на дистрибутивната напонска мрежа. Овие системи работат потполно синхронизирано и овозможуваат првенствено користење на енергијата произведена од фотонапонските системи и доземање на енергија во случај на недоволно производство од фотонапонскиот систем  од дистрибутивната мрежа, што резултира со значително намалување на количината на енергија која се презема од дистрибутивната мрежа

Што е автономен (островски, изолиран) или т.н. off-grid систем?

Островски (off-grid) соларен систем претставува системско решение кое не е поврзано на дистрибутивната мрежа. Ваквиот тип на решенија задолжително бараат:  регулатори (контролери) на полнење, батериска единица и во најголемиот број случаи претворувач на напон (инвертор) со што се овозможува задоволување на енергетските потреби на потрошувачите, во текот на ноќните часови или при неповолни временски услови.

Што е се потребно за да изградам фотонапонска централа?

За да можете да изградите фотонапонска централа потребно е да се исполнат одредени услови дефинирани со повеќе закони и други прописи од надлежни државни институции.

Фотонапонски централи за комерцијална потреба согласно актуелните прописи можат да изградат правни лица кои поседуваат соодветна локација или објект или за истите имаат воспоставено долготрајно право на користење (закуп) регулирано со соодветен договор.

Локациите/објектите треба да задоволуваат одредени карактеристики и да бидат во реони каде е можно да се градат ваков тип на објекти.

Ние во АРЕСЕ Солушнс, можеме да ја водиме во Ваше име целокупната постапка за обезбедување на потребната документација, како и набавката и инсталацијата на опремата.

Што подразбира принципот "клуч-на-рака"?

Кај нас, во АРЕСЕ Солушнс, под принципот “клуч-на-рака” се подразбира следново:

Анализа на барањата, консултации во поглед на оправданост за избор на соодветна локација, предлог на можни решенија, водење низ процесот и обезбедување на потребната документација (основен проект со придружни документи, одобрение за градба, подготова на документација за добивање на лиценца за производство на ЕЕ од ОИЕ, подготовка на барања за добивање согласност за приклучување на ЕЕС), спецификација на опрема, набавка на опрема, инсталација на опрема, поврзување и конфигурирање на опрема, пробна работа и тестирање, пуштање во употреба, обука за краен корисник.

Освен стандардниот пакет на услуги опфатени со принципот “клуч-на-рака” ние можеме да Ви понудиме и:  одржување на Вашата фотонапонска централа (превентивно и редовно), сервисирање (по повик/ по договор), услуги за мониторинг  и изготвување на дневни/периодични извештаи, корекции на веќе изведени фотонапонски централи во насока на подобрување на перофрмансите/елиминирање на воочени неправилности.

Какви различни типови на фотонапонски панели постојат?

  1. Монокристални – имаат повисок степен на ефикасност, но и повисока цена по единица моќност (Watt).
  2. Поликристални или Мултикристални –  имаат незначително понизок степен на ефикасност , но истовремено и пониска цена по единица моќност. Лесно се препознаваат бидејќи имаат невоедначена боја , која најчесто е сина.
  3. Тенко слојни (Thin film) – кои се со многу пониска ефикасноста на келиите, и се со пониска цена по единица моќност (Watt). Нивната ниска ефикасност ги прави непожелни за комерцијални и резиденцијални апликации, бидејќи е потребна значително поголема површина за иста инсталирана моќност  во споредба со моно или поли панелите.

Како да одредам колкав фотонапонски систем ми е потребен?

Обратете се кај нас, ние ќе Ви помогнеме и понудиме најсоодветна големина на фотонапонскиот систем.

Што е инсолација (зрачење)?

Инсолацијата претставува дневна вкупна директна сончева светлина и се изразува во (W/m2). Во просек, локациите во ЕУ добиваат помеѓу 4 и 6 часа инсолација на ден, во зависност од сезоната и локација.

Како сенката влијае на перформансите на фотонапонскиот систем?

Една од главните причини за губење на моќноста во фотонапонскиот систем е кога дел од панелот или целата низа се засенчени. Ако било која келија е зафатена од сенка или целата низа на панели (анг. string) е засенчена, перформансите паѓаат и се еднакви на келијата со најслаби перформанси, односно најслабиот панел според преформасни во таа низа.

Какво е производството при облачно време?

Фотонапонските панели генерално произведуваат енергија со намален % од максималната моќност при облачни временски услови. Во услови на густи темни облаци, интензивни врнежи од дожд и/или снег и при магла производството на енергија е невозможно и сведено на нула.

Колкава е трајноста на фотонапонските панели?

Фотонапонските панели се проектирани да траат најмалку 40 години и да издржат град, силни ветрови и крајно неповолни временски услови под претпоставка за прописно извршена инсталација.

Какви се потребите за одржување и дали има други трошоци за фотонапонските системи?

За мрежно поврзани системи кои немаат батерии кои би требало да се одржуваат или заменуваат, практично нема или е потребно симболично одржување.

За разлика од мрежно поврзаните системи, кај островските системи со батерии потребна е редовна контрола и одржување пред се на батериите, како и на  другите уреди.

Колкави се гаранциите за фотонапонските панели?

Вообичаените гаранции за фотонапонските панели вклучуваат 10 до 15 години гаранција за квалитетот на изработка и од 20 до 30 години гаранција на ефикасност (перформанси) на конверзија.

Колку ќе заштедам, колку брзо ќе ја вратам инвестицијата?

Висината на заштеда и должината на рокот за поврат на инвестицијата зависат од типот на системското решение и останати други фактори и вообичаено се движи од 3 до 4 години па се до 10 години и повеќе.

Колкав е трошокот за фотонапонски систем?

Поради големата бројност на опции, различни потреби за големини на системи и конструктивни решенија практично е невозможно да се наведат трошоците без да се изврши детална анализа на потребите, можностите и просторните карактеристики и услови.

За детално и прецизно одредување на трошоците најдобро е да нѐ контактирате.

Колку време е потребно да се инсталира фотонапонски систем?

Типична кровна инсталација на индивидуален објект за домување може да биде завршена во рок од 2 до 3 дена. Бројот на панели  и типот на инсталација секако дека влијаат на процесот и  времетраењето на инсталацијата.

ЛЕД ОСВЕТЛУВАЊЕ

Што е ЛЕД (LED)?

Светлечка диода, односно ЛЕД (анг. Light-Еmitting Diode, LED) е електронски полупроводнички елемент кој зрачи светло. ЛЕД се користат како индикатори во технички апликации, но сè повеќе и како извор на светло. Користени се како практичен електронски елемент уште од 1962 година, кога првите LED светеа со црвено слабо светло, додека новите модерни верзии се достапни со видливи, ултравиолетови и инфрацрвени бранови должини како и силна светлина. Кога светлечката диода е вклучена, електроните се комбинираат на дупките каде нема електрони во елементот, и испуштаат енергија во вид на фотони. Светлечките диоди имаат голема предност пред другите светилки заради помалата потрошувачка, поголемиот работен век, помалата големина, побрзо вклучување и потешко кршење.

Како работат ЛЕД светлата?

ЛЕД светлата се составени од 3 главни компоненти: ЛЕД чип кој произведува светлина, ЛЕД драјвер кој врши трансформација од AC  во DC  и одведувач на топлина-ладилник.  ЛЕДот прима DC  напон од драјверот и емитира светлина. Ладилникот ја абсорбира топлината од ЛЕДот и драјверите. Иако ЛЕДот произведува значително помалку топлина во споредба со традиционалните светлечки тела кои се користеа претходно, сепак генериранат топлина мора да биде на одредн начин контролирана и управувана. Колку е тоа подобро направено, толку подолг ќе биде животниот век на ЛЕД продуктот.

ЛЕДот ја врши функцијата на конверзија на енергијата во светлина на најефикасен начин во споредба со останатите извори на светлина, така што на пример може да се замени 400W метал халогена светилка со соодветна ЛЕД заменска светилка од 100W.

Кои се придобивките од замена на традиционалните светилки со ЛЕД светилки?

Има повеќе придобивки од кои позначајни се следниве:

  • Инстантно намалување на сметката за потрошена електрична енергија.
  • Помала топлина, ЛЕД светилките се екстремно ефикасни во конверзија на енергијата во светлина.
  • ЛЕД светлата имаат голем работен век, типично над 30.000 часа па се до 100.000 часа.
  • Практично се физички неуништливи при нормален начин на користење.
  • Не содржат жива или други штетни материјали
  • Не емитираат вибрации, бука, ултравиолетови зраци и други опасни и штетни по здравјето и околината ефекти

Колкава заштеда можам да очекувам со замена на светилките со ЛЕД?

Се зависи од тоа какви постоечки светилки заменувате. Многу често заштедите што се остваруваат се повеќе од 50% па и до 80% од потрошената енергија за осветлување.

Дали ЛЕД светилките можат да се користат со потенциометри (димери)?

Да и НЕ.

Како прво не се сите ЛЕД диоди димабилни (погодни за контрола на нивото на осветленост). ЛЕД драјверот мора да биде дизајниран да поддржува димување.

Второ, мора да се користи соодветен тип на потенциометар (димер).

МНОГУ ВАЖНО! Доколку сакате да користите ЛЕД светилка која не е наменета за димување, и пробате да ја употребите со потенциометар, тоа ќе предизвика трајно оштетување на светилката кое не е покриено со ниедна гаранција.

Каква боја емитираат ЛЕД светилките?

Бојата на светлината која ја емитираат ЛЕД светлата се изразува ако Топлина на бојата (Color temperature) и таа за сите светлечки тела се мери во скалата на Келвин. ЛЕД светилките имаат можност да емитираат светлина во мноштво на бои , но како најчесто бојата се движи во опсегот од  2700K  до 7500K.  Иако моментално единствен конзистентен начин на мерење е според скалата на Келвин, многу производители ги користат следниве термини: Дневна бела (Day White), Природна бела (Natural White), Топла бела (Warm White) и Ладна бела (Cool White), но не постои стандард кој дефинира која темература според Келвиновата скала одговарана овие поими. Општо прифатено правило е Топла ( WARM=2700K), а Ладна (COOL=6500K+). Колку е потопла светлината, има повеќе жолти тонови, колку е поладна, има повеќе сини тонови.

Во продолжение се наведени типичните вредности кои се користат:

* 2700-3200 – WW – Warm White (Топла бела)
* 4000-4500 – NW – Natural White (Природна бела)
* 5000-5500 – DW – Day White (Дневна бела)
* 6500-7500 – CW – Cool White (Ладна бела)

Какви типови на основи (грла) се достапни?

ЛЕД сијалиците се перфектни замени за сите постоечки светлечки тела. Практично не постојат основи (грла) за кои нема соодветна ЛЕД замена. ЛЕД светлата се користат за најчесто затапените кај нас основи: Е14, Е27, Е40, MR16, GU10, G9, G4, R7S, AR111, PL  и др.

Што е битно кога купувам ЛЕД светлика, Watts или Lumens?

Секој пат при купување базирајте се на лумени (lumens), моќноста во вати (watts) е вредност со која се одредува колку енергија е потребна за да се произведат наведените лумени. Битно е да се внимава на вредноста  лумени по вати (lumens per watt или lm/w). Колку е поголем бројот, значи дека помалку енергија ќе биде потребна за да се произведе светлина. Можете да забележите дека некои расветни тела користат помалку енергија за да произведат исто количество на светлина, и тоа е она што е битно. Вообичанео колку е поголем соодносот толку е подобро.

Кои компоненти кај ЛЕД светилките први откажуваат?

Речиси секогаш, тоа е драјверот. Затоа е многу битно да се знае кој е производителот на драјверот. Познатите брендови како Meanwell и Philips се синоним за добри и квалитетни производители на драјвери за ЛЕД светла. Колку е поголема гаранцијата на ЛЕД производот, обично е репрезент на тоа колку е добар драјвер се користи. Обично добар драјвер би требало да трае повеќе од 50.000 работни часови.

Која е најчестата причина за дефекти кај ЛЕД светилките?

Топлината. Топлината е непријател на електрониката, колку  е потопло, толку е пократок векот на користење, односно толку е пократко светењето. Вообичаено, ЛЕД расветни тела со надворешен (екстерен) драјвер траат подолго од оние расветни тела со вграден (интегриран) драјвер каде ЛЕД чипот и драјверот се вградени во едно тело.