Анализа на барања

Изработка на предлог решенија со анализа на исплатливост на инвестиција

Подготовка на проектна документација

Помош во наоѓање на извори на финансирање

Набавка на опрема и инсталција

Изведба на решенија по принцип 'клуч-на-рака'

Корекции на веќе изведени системски решенија од други изведувачи

Сервисирање на опрема