Тестирање и детекција на грешки кај Фотоволтаични системи

Тестирање и проверка на грешки на Фотоволтаични системи Спроведување на низа на тестови со специјални професионални уреди за проверка/тестирање на: струјни и напонски карактеристики Voc/Isc до 1000V/15A, заземјување, проектирана во однос на реална ефикасност на систем, степен на деградација на панели, отстапки од декларирани перформанси на панели/инвертори/низа/поле, термовизиска детекција на прекумерно загревање на одредени делови…